تناسب یکی از مفاهیم اصلی و پایه‌ای معماری است که به رابطهٔ بین اجزا و کلیت یک فضا یا طرح معماری اشاره دارد و منظور از تئوری‌های تناسبات، ایجاد احساس نظم بین اجزاء یک ترکیب بصری است.در سبک‌های معماری به تناسب اجزا معماری و انسان و فضا توجه بسیاری شده است و در هر سبک معماری تغییرات تناسب مفاهیم متفاوتی را بیان می‌کند. تناسبات مجموعه ای از نسبت هاست. نسبت مقایسه دو کیفیت یا کمیت نظیر اندازه یا مقدار است.و از این رو نسبت ها نشان دهنده ی واحدی از یک اختلاف یا تفاوت تلقی می شوند. این تفاوتها ، جوابگوی حداقل یکی از نیروهای حسی انسان است. مبحث تناسبات در موضوع ترکیب در معماری از اهمیت ویژه ای برخوردار است ، پس از انتخاب نوع بنا و عناصر مورد نیاز آن باید مقیاس مناسبی پدید آورد که یکایک ابعاد هر بخش و رابطه ی متقابل بین آنها را در بر گیرد. تناسبات در یونان:در شیوه ستون سازی در تنظیم تناسبات اجزاء بیان کاملی از زیبائی و هماهنگی را ارائه می دادند واحد اصلی اندازه قطر ستون بود از این مدول ابعاد بدنهستون، سرستون و نیز پاستون در زیر و اسپاپیشانی در بالا و به همین ترتیب تاکوچکترین جزئیات استخراج می شود و همچنین تعیین فاصله بین ستونها نیز براساس و مبنای قطر ستون بود.ویترویوس در عهد آگوستوس نمونه های شیوه های ستون سازی موجود رامطالعه نمود و تناسبات ایده آل خود را برای هر یک در رساله خود به نام ده کتاب در مورد معماری ارائه داد.وینیولا این قوانین را مجدداً برای رنسانس ایتالیا تدوین نمود و شیوه های ستونسازی او امروزه احتمالاً از همه مشهورترند. تئوریهای رنسانس:فیثاغورث پی برد که هماهنگی صداهای موسیقی را می توان توسط تساعد عددی ساده بیان کرد . اعتقاد فیثاغورثی بر این بود که همه چیز بر حسب اعداد ترتیب یافته است و بعدها پلاتو علم محسنات اعداد فیثاغورث را به صورت علم محسنات تناسب تکمیل نمود او تصاعد فردی ساده را مربع و مکعب نمود تاتصاعد دو برابر و سه برابر را به دست آورد.معماران رنسانس، با اعتقاد به اینکه بناهایشان بایستی به یک نظام عالی تعلق داشته باشد به سیستم تناسبات ریاضی یونان رجوع نمودند . معماران رنسانس معتقد بودند که معماری ریاضیاتی است که به واحدهای فمنائی برگردانده شدهاست و با کاربرد تئوری فیثاغورث در مورد واسطه های نسبت های فواصل درگام موسیقی یونان، آنان تصاعدی بی کرانه نسبت ها را که مبنایی برای تناسبات معماریشان تشکیل می داد تشکیل نمودند . این مجموعه نسبت ها نه فقط خود رادر ابعاد یک اطلاق یا یک نما نشان می دادند بلکه در تناسبات بهم پیوسته یک رشته فضا یا کل پلان نیز ظاهر می شود.

100,000 ریال – خرید