انسان کاشف طبیعت و عامل برقراری تداوم و پایداری بقاء و عاملی در تجلی امکانات و استعدادهای نهانی طبیعت شناخته شده و اوست که با تصور در طبیعت، رزاهای نهانی خود را آشکار ساخته و گه‌گاه از چهره به ظاهر خصمانه و شرارت آلودش، زیبایی، صفا و صمیمت می‌تراود. در این فلسفه روابط انسان و طبیعت به صورت یکپارچه مشاهده می‌شود و انسان نه جزئی جدا‌شدنی از طبیعت و نه حاکم مافوق آن است. شعر و ادب هنرهای تزئینی ایران خواه از زمان هخامنشیان و خواه از زمان سامانیان و دوره اسلامی، همیشه سرشار از احترام و علاقه‌ به طبیعت است. طبیعت کلیت و مظهر تجلی وجود است، مقام خاص و مقدسی دارد و در آن همه چیز در حالت نظم و تعادل قرار دارد. در باغ ـ این طبیعت از پیش اندیشیده ـ‌رابطه انسان و طبیعت در نهایت هماهنگی است. باغ به کمک اشکال منظم هندسی، رابطه میان طبیعت و دنیای درونی تصور می‌شود. باغ مفهوم عرفانی و مذهبی طبیعت و نظم جهانی را منعکس و مفاهیم فضاها را مطرح می‌کند.در باغ، خواه طبیعی و خواه ساخته دست انسان، آدمی با محیط اطراف خود در صلح و صفا بود. در باغ، انسان و طبیعت در همسویی کامل بودند. زمین وحشی و عقیم. در باغ به کمال مقدر خویش دست می یافت. قرآن کریم در آیه‌های متعددی، خوشی‌های بهشت را توصیف می‌کند. شادی و لذت عمیق کسانی را که به خدای خویش ایمان آوردند و سرانجام آرامش، برکت و آسایش یافتند و برای همیشه در باغ‌هایی جای گرفتند که آب از زیر آنها جاری است؟ در سایه‌های خنک و برای همیشه، آراسته به چشمه‌های سرشار.باغ، ایرانی نه تنها جای امن و آرام که در عین حال جایی است برای تفکر آرام یا مذاکرات فلسفی. جایی است برای تأمل و تحقیق، جایی که روح خسته آدمی می‌تواند تازه شود و آرامش یابد و منظره‌های تازه بر او مکشوف گردد. آرمان باغ بسیار نیرومند و با دوام بود. هر شهر و هر قصری باغ‌هایی داشت که بسیاری از آنها عمومی بودند. همه آنها برای مراسم نوروز باز بودند. کلاریخو توصیف می‌کند که جاده‌های زیبا دارای محوطه‌های باز بودند به صورت چهارراه‌های بزرگی که در میان آنها، آب‌نمایی برای نوشیدن آب وجود داشت و میدان مرکزی یک پارک بزرگ بود، گرداگرد آن درختان تبریزی بلند با آلاچیق پوشیده از یاسمن و گل‌سرخ. بی‌شک آرمان باغ در همه هنرها به طور کامل نفوذ کرده به فرش‌های بزرگ، همه آفرینش‌های شاعرانه و مجسم‌کننده گل و گیاه کامل بهشت است. نیلوفر آبی در سراسر اعصار و در تمامی آسیا یک نماد مقدس آسمانی بود. آرایش معماری در سراسر اعصار منحصر به گل و گیاه بوده و می‌باشد.

فهرست

 مقدمه‌ای بر پیشینه تاریخی باغ ایرانی………………………………….۱

تاریخچه باغ ایرانی ………………………………………………………….۲

باغ‌های ایرانی نمادی از پردیس  و تبلوری از فرهنگ ایران………………۴

سیر تحول باغ ایرانی ……………………………………………………….۶

هندسه,ساختار و نظام باغ ایرانی…………………………………………۷

ساختار:………………………………………………………………………۷

نظام:……………………………………………………………….۸

هندسه: ……………………………………………………………۹                                                                                            

اصول طراحی باغ ایرانی……………………………………………………..۹

باغ دولت آباد از باغ‌های قدیمی شهر یزد………………………………….۱۳

باغ فینکاشان…………………………………………………………………۱۵

تاریخچه………………………………………………………………………..۱۶

مرمت……………………………………………………………………………۱۷

معماریباغ……………………………………………………………………..۱۸

عنصر آب…………………………………………………………………………۱۸

عنصر درخت ………………………………………………………….. ………۱۹ 

عنصر ابنیه………………………………………………………………………۲۰

نگاره‌ها………………………………………………………………………….۲۲

چهار باغ اصفهان………………………………………………………………۲۳

سابقه نام چهارباغ…………………………………………………………….۲۳

توصیف چهارباغ اصفهان در زمان شاه عباس کبیر نوشته پی‌یترو دولاواله:…………..۲۵

توصیف چهارباغ اصفهان از سفرنامه شوالیه شاردن…………………………………….۲۷

چهارباغ اصفهان در اواخر عهد صفویه………………………………………..۳۱

منظره عبور شاه سلیمان از خیابان چهارباغ………………………………..۳۲

باغات زمان صفویه که تا اواخر دوره قاجاریه موجود بوده و جزء باغات دولتی محسوب می‌شده است:…………….۳۳

باغ هزار جریب……………………………………………………………………..۳۴

ستاره اقبال چهارباغ در دوران قاجاریه رو به افول گذاشت…………………….۳۶

چهارباغ پهلویی…………………………………………………………………….۳۸

باغ شاهزاده ماهان…………………………………………………………………۴۰

باغ ارم – فارس……………………………………………………………………..۴۲

باغ دلگشا – فارس…………………………………………………………………۴۷

چکیده…………………………………………………………………………………۵۱

منابع………………………………………………………………………………….۵۲

******************************************************

100,000 ریال – خرید