شهر اردبیل با توجه به سوابق تاریخی اش به ویژه با مرکزیتی که قبل از اسلام و در دوره ساسانیان بر ایالت آذربایجان داشته و نیز چون مرکز مبارزات نظامی ...