عوامل محیطی مانند گرما و سرما، برف و باران، باد و خورشید و غیره نقش مهمی در زندگی انسان دارند.توجه به این خصوصیات اقلیمی  در هر منطقه هم به لحاظ زیبایی شناسی اثری ...