موقعیت باغ فین کاشان شهر کاشان در حاشیه کویر در فاصله ۲۲۰ کیلومتری جنوب شهر تهران و ۸۶ کیلومتری جنوب شهر قم قرار دارد. مختصات جغرافیایی آن ۵۱ درجه و ۲۷ ...