اردبیل یا «ارده بئل» شهری است که در مورد قدمت و معنی لغوی آن سخنان زیادی گفته شده است. در مورد معنی لغوی اردبیل و تاریخ ساخته شدن این شهر ...