یکی از وظایف بانک تزریق منابع پولی و مالی جمع آوری شده به شریانهای اقتصادی جامعه است که این کار توسط سیستم حسابداری انجام می شود و بخاطر اینکه و ...