باغهای فرانسوی از باغهای ایتالیایی منشاء گرفته اند. ولی یک تفاوت اساسی بـین ایـن دو سبک وجود دارد. باغهای ایتالیایی در نزدیک شهرها در شیب تپه ها ایجاد میشدند، در ...